Zásady ochrany osobních údajů

1.      Úvod

1.1    Správce osobních údajů uvedený v čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Dále jen "GDPR") je společnost Sashigo Servis s.r.o. (dále jen "my", "nás" a "naše"). Více informací o nás naleznete v části 13.

1.2    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na určitý identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, identifikátor sítě nebo jeden nebo více specifických fyzických, fyziologických, genetických, psychologických, ekonomických , sociální identitu tohoto jednotlivce. Další informace naleznete v části 3.

1.3    Zabýváme se ochranou soukromí našich návštěvníků webových stránek a uživatelů služeb.

1.4    Tato pravidla platí v případech, kdy jednáme jako správce údajů s ohledem na osobní údaje našich návštěvníků webových stránek a uživatelů služeb; jinými slovy, kde určujeme účel a prostředky zpracování těchto osobních údajů.

1.5    Cookies používáme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že tyto soubory cookie nejsou nezbytně nutné pro poskytování našich webových stránek a služeb, požádáme vás o souhlas s používáním cookies při prvním navštívení našeho webu.

1.6    Naše webové stránky obsahují ovládací prvky ochrany osobních údajů, které ovlivňují zpracování vašich osobních údajů. Použitím ovládacích prvků ochrany osobních údajů můžete určit, zda chcete přijímat přímé marketingové komunikace a zobrazovat informace o vašem účtu. Přístup k ovládacím prvkům ochrany soukromí můžete získat http://polartex.cz/gdpr-tools.

 

2.      Úvěr

2.1    Tento dokument byl vytvořen s pomocí šablony z SEK. Legal (https://seqlegal.com).

3.      Jak používáme vaše osobní údaje

3.1    V této části 3 jsme uvedli:

        a) obecné kategorie osobních údajů, které můžeme zpracovávat;

        b) v případě osobních údajů, které jsme od vás nezískali přímo, zdroj a konkrétní kategorie těchto údajů;

        c) účely, pro které můžeme zpracovávat osobní údaje; a

        d) právní základy zpracování.

3.2    Legitimní důvod pro zpracování osobních údajů je:

        • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR

        • oprávněný zájem správce při poskytování přímého marketingu (zejména při zasílání obchodních zpráv a zpravodajů) podle čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR,

        • Váš souhlas se zpracováním za účelem poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a informačních bulletinů) podle § 6 odst. 1 písm. A) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o určitých službách informační společnosti v případě nedoručení zboží nebo služeb. Žádný automatický rozhodovací proces ve smyslu článku 22 GDPR nás nevykonává. Dal jste svůj výslovný souhlas s tímto zpracováním.

3.3    Můžeme zpracovávat údaje o vašem používání našich webových stránek a služeb ("data využití"). Údaje o využití mohou zahrnovat vaši adresu IP, zeměpisnou polohu, typ a verzi prohlížeče, operační systém, zdroj odkazů, délku návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty webových stránek, jakož i informace o načasování, frekvenci a modelu používání služby. Zdrojem údajů o použití je náš analytický systém Google Analytics. Tato uživatelská data mohou být zpracována za účelem analýzy využití webových stránek a služeb. Právním základem pro toto zpracování je souhlas NEBO naše oprávněné zájmy, jmenovitě monitorování a zlepšování našich webových stránek a služeb.

3.4    Můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, které jsou poskytovány v průběhu používání našich služeb ("data služby"). Údaje služby mohou obsahovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Zdroj dat o službách jste vy. Údaje o službách mohou být zpracovávány za účelem provozování našich webových stránek, poskytováním našich služeb, zajištění bezpečnosti našich webových stránek a služeb, udržování záloh našich databází a komunikace s vámi. Právním základem pro toto zpracování je souhlas NEBO naše oprávněné zájmy, a to řádná správa našich webových stránek a podnikání NEBO plnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo podniknutí kroků na Vaši žádost o uzavření takové smlouvy.

3.5    Můžeme zpracovávat informace, které zveřejníte pro zveřejnění na našich webových stránkách nebo prostřednictvím našich služeb ("data publikace"). Údaje o publikaci mohou být zpracovány za účelem umožnění takového zveřejnění a správy našich webových stránek a služeb. Právním základem pro toto zpracování je souhlas.

3.6    Můžeme zpracovávat informace obsažené v každém dotazu, který nám předkládáte, pokud jde o zboží a / nebo služby ("dotazovací údaje"). Údaje o dotazu mohou být zpracovány za účelem nabízení, uvádění na trh a prodeje příslušného zboží a / nebo služeb. Právním základem pro toto zpracování je souhlas NEBO naše oprávněné zájmy, a to řádná správa našich webových stránek a podnikání.

3.7    Můžeme zpracovávat informace týkající se transakcí, včetně nákupů zboží a služeb, které lze vidět z bankovního převodu na náš účet. Neprovádíme informace týkající se transakcí, včetně nákupů zboží a služeb, že zadáte důkladnou bezpečnou bránu poskytovatele platebních služeb KB KB ("data o transakcích").

3.8    Můžeme zpracovávat informace, které nám poskytnete za účelem odběru e-mailových upozornění a / nebo informačních bulletinů ("oznámení"). Oznamovací údaje mohou být zpracovávány za účelem zaslání příslušných oznámení a / nebo zpravodaje. Právním základem pro toto zpracování je souhlas.

3.9    Můžeme zpracovávat informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zasíláte, nebo které s ní souvisejí ("korespondenční údaje"). Korespondenční data mohou obsahovat komunikační obsah a metadata spojená s komunikací. Naše webové stránky vygenerují metadata spojená s komunikací, která se provádí pomocí kontaktních formulářů webových stránek. Korespondenční údaje mohou být zpracovány za účelem komunikace s vámi a vedení záznamů. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to řádná správa našich webových stránek a podnikání a komunikace s uživateli.

3.10  Veškeré vaše osobní údaje uvedené v těchto zásadách můžeme zpracovat, je-li to nezbytné pro zřízení, výkon nebo obranu právních nároků, ať již v soudním řízení nebo v správním nebo mimosoudním řízení. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to ochrana a uplatňování našich zákonných práv, vaše zákonná práva a zákonná práva ostatních.

3.11  Můžeme zpracovat všechny vaše osobní údaje uvedené v těchto zásadách, pokud je to nezbytné pro účely získání nebo udržení pojištění, řízení rizik nebo získání odborné rady. Právním základem tohoto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to řádná ochrana našeho podnikání před riziky.

3.12  Vedle konkrétních účelů, pro které můžeme zpracovávat vaše osobní údaje uvedené v této části 3, můžeme zpracovat i jakékoli vaše osobní údaje, pokud je takové zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, kterou jsme povinni, nebo abychom chránit své životně důležité zájmy nebo životní zájmy jiné fyzické osoby.

3.13  Prosím, neposkytněte nám osobní údaje jiné osoby, pokud o to nepožádáme.

4.      Poskytování vašich osobních údajů ostatním

4.1    Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit jakémukoliv členu naší společnosti, pokud je to přiměřeně nezbytné pro účely a na základě právních základů uvedených v těchto zásadách.

4.2    Své osobní údaje můžeme zveřejnit našim pojistitelům a / nebo odborným poradcům, pokud je to přiměřeně nezbytné pro účely získání nebo udržení pojištění, řízení rizik, získání odborného poradenství nebo usazování, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ať už u soudu řízení nebo ve správním nebo mimosoudním řízení.

4.3    Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit našim poskytovatelům dopravních služeb (www.toptrans.cz nebo http://www.tnt.com) v rozsahu, který je přiměřeně nezbytný pro plnění smlouvy mezi vámi a námi.

4.4    Finanční transakce týkající se našich webových stránek a služeb mohou být zpracovány našim poskytovatelem platebních služeb KB Bank. Nebereme žádné údaje o transakcích. Údaje o transakcích zpracovává přímo náš poskytovatel platebních služeb pouze v rozsahu nezbytném pro účely zpracování vašich plateb, vrácení těchto plateb a řešení stížností a dotazů týkajících se těchto plateb a náhrad. Informace o zásadách a postupech ochrany osobních údajů poskytovatelů platebních služeb naleznete na adrese https://www.kb.cz/en/about-the-bank/documents.

4.5    Hostingové zařízení pro naše webové stránky se nachází v České Republice.

4.6    Kromě konkrétních zveřejnění osobních údajů uvedených v tomto oddíle 4 můžeme osobní údaje zveřejnit, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti, kterou jsme povinni, nebo pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo zásadních zájmy jiné fyzické osoby. Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit, pokud je takové zpřístupnění nezbytné k vytvoření, výkonu nebo obhajobě právních nároků, ať již v soudním řízení nebo v administrativním nebo mimosoudním řízení.

 

5.      Mezinárodní převody vašich osobních údajů

5.1    V tomto oddíle 5 poskytujeme informace o okolnostech, za kterých mohou být vaše osobní údaje přeneseny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

5.2    Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo do mezinárodní organizace.

5.5    Berete na vědomí, že osobní údaje, které předkládáte k publikaci prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb, mohou být k dispozici prostřednictvím internetu po celém světě. Nemůžeme zabránit použití (nebo zneužití) takových osobních údajů jinými uživateli.

6.      Uchovávání a mazání osobních údajů

6.1    Tento oddíl 6 stanoví zásady a postupy uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby pomohly zajistit, že dodržujeme naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a vymazávání osobních údajů.

6.2    Osobní údaje, které zpracováváme k jakémukoli účelu nebo účelům, nebudou uchovávány delší dobu, než je nezbytné pro tento účel nebo pro tyto účely.

6.3    Vaše osobní údaje si uchováme následovně:

        `• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a nároky ze smluvních vztahů (po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu).

        • pokud je odňato souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

        • po dobu dvou let pro zbývající část údajů, která se nepoužívá k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a nároky vyplývající ze smluvních vztahů nebo používaných pro marketingové účely.

        Po uplynutí doby uchovávání vymažeme osobní informace.

6.4    Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto oddílu 6 můžeme uchovávat vaše osobní údaje, pokud je takové uchovávání nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti, kterou jsme povinni, nebo pro ochranu vašich životních zájmů nebo životních zájmů jiné fyzické osoby.

7.      Pozměňovací návrhy

7.1    Čas od času můžeme tyto zásady aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.

7.2    Tuto stránku byste měli zkontrolovat příležitostně, abyste se ujistili, že jste spokojeni se změnami těchto zásad.

8.      Vaše práva

8.1    V tomto oddílu 8 shrnujeme práva, která máte podle zákona o ochraně údajů. Některá práva jsou složitá a ne všechny podrobnosti byly zahrnuty do našich souhrnů. Proto byste si měli přečíst příslušné zákony a pokyny regulačních orgánů o úplném vysvětlení těchto práv.

8.2    Vaše hlavní práva vyplývající z právních předpisů o ochraně údajů jsou:

        a) právo na přístup k vašim osobním údajům podle článku 15 GDPR;

        b) právo na opravu podle článku 16 GDPR;

        c) právo na vymazání podle článku 17 GDPR;

        d) právo omezit zpracování podle článku 18 GDPR;

        e) právo podat námitky proti zpracování podle článku 21 GDPR;

        f) právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR;

        g) právo podat stížnost orgánu dozoru;

        h) právo odebrat souhlas písemně na adresu nebo e-mail administrátora uvedeného v oddílu 13 těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo přístup k ochraně soukromí.

8.3    Máte právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a kde máme, přístup k osobním údajům spolu s určitými dalšími informacemi. Tyto dodatečné informace obsahují podrobnosti o účelu zpracování, kategoriích dotyčných osobních údajů a příjemcům osobních údajů. Poskytování práv a svobod ostatních není ovlivněno, poskytneme vám kopii vašich osobních údajů. První kopie bude poskytnuta zdarma, ale další kopie mohou být předmětem přiměřeného poplatku. K vašim osobním údajům můľete přistupovat na adrese http://polartex.cz/gdpr-tools nebo napsáním na adresu nebo e-mail správce uvedeného v oddílu 13 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

8.4    Máte právo mít k vám nepřesné osobní údaje o nápravě a s přihlédnutím k účelům zpracování máte k dispozici neúplné osobní údaje o vás.

8.5    V některých případech máte právo na vymazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. Mezi tyto okolnosti patří: osobní údaje již nejsou nezbytné vzhledem k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány; odvoláváte souhlas se zpracováním na základě souhlasu; namietáte proti zpracování podle určitých pravidel příslušného zákona o ochraně údajů; zpracování je pro účely přímého marketingu; a osobní údaje byly protiprávně zpracovány. Existují však vyloučení práva na vymazání. Obecná vyloučení zahrnuje případ, kdy je zpracování nezbytné: k výkonu práva na svobodu projevu a informace; pro splnění zákonné povinnosti; nebo pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků.

8.6    Za určitých okolností máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů. Tyto okolnosti jsou: zpochybňujete přesnost osobních údajů; zpracování je nezákonné, ale vylučujete vymazání; již nepotřebujeme osobní údaje pro účely našeho zpracování, ale vyžadujete osobní údaje k vytvoření, výkonu nebo obraně právních nároků; a máte námitky proti zpracování, až do ověření této námitky. Pokud je zpracování na tomto základě omezeno, můžeme i nadále ukládat vaše osobní údaje. Použijeme jej pouze jinak: s vaším souhlasem; pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků; pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

8.7    Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, ale pouze v rozsahu, v němž je právním základem pro zpracování, že zpracování je nezbytné pro: plnění úkolu provedeného v veřejného zájmu nebo výkonu jakéhokoli veřejného orgánu, který nám byl svěřen; nebo účely legitimních zájmů nás nebo třetí strany. Pokud učiníte takovou námitku, přestaneme zpracovávat osobní údaje, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování je pro zřízení, výkon nebo obranu právních nároků.

8.8    Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování pro účely přímého marketingu). Pokud takovouto námitku učiníte, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje za tímto účelem.

8.9    Máte právo vznést námitky proti našemu zpracování vašich osobních údajů pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely z důvodů vztahujících se k vaší konkrétní situaci, pokud je zpracování nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných z důvodů veřejného zájmu.

8.10 V rozsahu, v jakém je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů:

        a) souhlas; nebo

        b) že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, ke které jste stranou, nebo pro provedení kroků na vaše žádost před uzavřením smlouvy,

        a takové zpracování probíhá automatizovaně, máte právo obdržet vaše osobní údaje v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo však neplatí, pokud by to mělo nepříznivý dopad na práva a svobody druhých.

8.11 Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony na ochranu údajů, máte zákonné právo podat stížnost u orgánu dozoru odpovědného za ochranu údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU vašeho obvyklého pobytu, pracoviště nebo místa údajného porušení předpisů.

8.12 V rozsahu, v jakém je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů souhlas, máte právo kdykoli odvolat tento souhlas. Odstoupení neovlivní zákonnost zpracování před odstoupením.

8.13 Jakékoli vaše práva týkající se vašich osobních údajů můžete uplatnit na základě písemného upozornění.

9.      O cookies

9.1    Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec dopisů a čísel), který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem. Identifikátor se potom odesílá zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru.

9.2    Soubory cookie mohou být buď "trvalé" soubory cookie nebo "session" soubory cookie: trvalý soubor cookie bude uložen webovým prohlížečem a zůstane platný až do jeho vypršení platnosti, pokud uživatel nevymaže před datem vypršení platnosti; cookie relace na druhé straně vyprší na konci relace uživatele, když je webový prohlížeč uzavřen.

9.3    Soubory cookie obvykle neobsahují žádné informace, které osobně identifikují uživatele, ale osobní informace, které u nás ukládáme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými z nich.

10.    Cookies

10.1 Cookies používáme k těmto účelům: striktně požadovaným cookies, analýzám a statistikám, marketingu a retargetingu.

10.2 Cookies, které používáme

Název

Účel

Uplynutí

Typ Cookie

policy_confirm

Tento soubor cookie používáme k uložení vašich preferencí v souvislosti s používáním souborů cookie obecněji

Session

přísně nezbytné

PHPSESSID

Tento soubor cookie je nezbytný pro to, aby vás naši webové stránky rozpoznali při návratu na naše stránky. Soubor cookie PHPSESSID je nativní pro PHP a umožňuje webovým stránkám ukládat serializovaná data o stavu. Na webové stránce Akce se používá pro vytvoření relace uživatele a pro předávání stavových dat prostřednictvím dočasného souboru cookie, který se běžně označuje jako soubor cookie relace. Vzhledem k tomu, že soubor cookie PHPSESSID nemá vypršení platnosti, zmizí, když je klient zavřen.

Session

přísně nezbytné

- currency –

Používá se k definování měny, ve které se budou zobrazovat ceny produktů

Permanent

přísně nezbytné

- language –

Používá se k definování jazyka, který se web načíst

 

Permanent

přísně nezbytné

 

10.3 Cookies používané našimi poskytovateli služeb

10.3.1 Naši poskytovatelé služeb používají cookies a tyto cookies mohou být uloženy v počítači při návštěvě našich webových stránek.

10.3.2 Analýzy a Statistiky

        Pomocí služby Google Analytics analyzujeme používání našich webových stránek. Služba Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek pomocí souborů cookie. Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření zpráv o využívání našich webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/.

        Příslušné soubory cookie jsou: : _ga, _gat, _gid, __atuvc, __atuvs, __utma, __cfduid Další informace o souborech cookie Google Analytics naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/cookies.

10.3.3 Marketing a Retargeting

        Používáme pixelů Facebooku, abychom nabídli lepší uživatelský dojem, pochopili, jaké druhy návštěvníků využívají naše služby a zobrazují jim relevantnější reklamy. Pravidla ochrany osobních údajů společnosti Facebook jsou k dispozici na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/.

        Příslušné soubory cookie jsou: act, c_user, pl, presence, spin, wd, xs. Přečtěte si více o cookies Facebook zde: https://www.facebook.com/policies/cookies/

10.3.4 Vkládáme videa z oficiálního kanálu YouTube pomocí režimu rozšířeného soukromí YouTube. Tento režim může po klepnutí na přehrávač videa YouTube nastavit soubory cookie v počítači, ale YouTube nebude ukládat informace o souboru cookie, které lze identifikovat osobně, pro přehrávání vložených videí pomocí režimu s ochranou osobních údajů. Další informace naleznete na stránce s informacemi o vkládání videí YouTube. https://support.google.com/youtube/answer/171780

12.    Správa souborů cookie

12.1  Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookie a odstranění souborů cookie. Metody k tomu se liší od prohlížeče až po prohlížeč a od verze po verzi. Můžete však získat aktuální informace o blokování a mazání souborů cookie pomocí těchto odkazů:

        (a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs  (Chrome);

        (b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  (Firefox);

        (c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/  (Opera);

        (d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies  (Internet Explorer);

        (e) https://support.apple.com/kb/PH21411  (Safari); a

        (f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy  (Edge).

12.2  Blokování všech souborů cookie bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

12.3 Pokud blokujete soubory cookie, nebudete moci používat všechny funkce na našich webových stránkách.

 

13.    Naše detaily

13.1 Tato webová stránka je vlastněna a provozována společností Sashigo Servis s.r.o.

13.2 Jsme registrovaní v České republice pod registračním číslem 278 91 78 a naše sídlo je na adrese Voskovcova 1075/55, 155 00 Praha, Česká republika

13.3 Naše hlavní místo podnikání (sklad) je v areálu Technometra, Vrážská 239/24, 153 00 Praha 5 - Radotín, Praha, Česká republika.

13.4 Můžete nás kontaktovat:

        (a) poštou na výše uvedenou poštovní adresu (adresa kanceláře);

        (b) pomocí našeho kontaktního formuláře na webových stránkách;

        (c) telefonicky +420 724 886 666;

        (d) e-mailem na adrese info@polartex.cz.